Trúc bách hợp (5)
19.800 đ 16.500 đ
Lá Si (200g)
16.500 đ 11.000 đ
Lá thuỷ trúc (20)
19.800 đ 16.500 đ
Lá cau trung (50)
44.000 đ 49.500 đ
Lá trúc nâu (5)
16.500 đ 16.500 đ
Lá huyết dụ (10)
13.200 đ 11.000 đ
Lá mật cật (10)
13.200 đ 16.500 đ
Dương xỉ A+ (20)
49.500 đ 49.500 đ
Lá trầu bà (10)
38.500 đ 33.000 đ
Lá hoàng kim (5)
22.000 đ 22.000 đ
Đinh lăng (1kg)
31.900 đ 27.500 đ
Đinh lăng (500g)
18.700 đ 16.500 đ
Đinh lăng (200g)
14.300 đ 11.000 đ