Trúc bách hợp (5)
19.800 đ 13.200 đ
Đinh lăng (1kg)
31.900 đ 27.500 đ
Đinh lăng (500g)
18.700 đ 16.500 đ
Đinh lăng (200g)
14.300 đ 11.000 đ