Lan Moka tím (10)
77.000 đ 99.000 đ
Lan Moka vàng nến (10)
60.500 đ 99.000 đ
Lan Moka đỏ (10)
66.000 đ 99.000 đ
Lan phượng vỹ (10)
60.500 đ 99.000 đ
Lan Vũ Nữ Vàng (B)
99.000 đ 99.000 đ