Cây thuỷ sinh

Vạn Lộc Thủy Sinh
440.000 đ 400.000 đ
TS Vạn Lộc
305.556 đ 260.000 đ
TS Trầu bà tỷ phú
500.000 đ 450.000 đ
TS Ngọc Ngân
264.815 đ 240.000 đ
TS Lan Ý
325.926 đ 310.000 đ
Trầu Bà Thủy Sinh
285.185 đ 260.000 đ
Trầu bà Sữa TS
350.000 đ
Ngọc Ngân Thủy Sinh
440.000 đ 400.000 đ
Lan ý Thủy Sinh
580.000 đ 550.000 đ
Hồng Môn Thủy Sinh
500.000 đ 450.000 đ
Hồng môn thủy sinh
402.315 đ 390.000 đ