Cây để bàn

Dậu siêng năng
170.000 đ
Đừng chờ đợi
300.000 đ 170.000 đ
Tuổi Hợi
300.000 đ 170.000 đ
Tuổi dê boho
250.000 đ 180.000 đ
Xem thêm, còn 138 sản phẩm

Cây văn phòng

Trầu Bà XM
360.000 đ 330.000 đ
Lan Ý XM
390.000 đ 360.000 đ
Phú quý 28
470.000 đ 380.000 đ
Ngọc ngân 28
470.000 đ 380.000 đ
Xem thêm, còn 24 sản phẩm

Cây thuỷ sinh

TS Phú Quý
280.000 đ 210.000 đ
TS Ngọc Ngân
280.000 đ 220.000 đ
TS Vạn Lộc
300.000 đ 260.000 đ
Trầu Bà Thủy Sinh
350.000 đ 280.000 đ
Xem thêm, còn 5 sản phẩm

Tiểu cảnh

Green Forest
320.000 đ 280.000 đ
Joyful
320.000 đ 280.000 đ
Awake
320.000 đ 280.000 đ
Hồn Nhiên
430.000 đ 350.000 đ
Xem thêm, còn 36 sản phẩm